Stanovy spolku Rodinný klub Seloutky z.s.

1. Název spolku

Název spolku zní: Rodinný klub Seloutky z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Sídlo spolku

Seloutky 16, Určice, 798 04

3. Účel a charakter spolku

3.1 Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož účelem je rozvoj, podpora a propagace následujících hodnot a činností v rámci komunity spolku:
3.1.1. Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku.
3.1.2. Podpora a rozvíjení myšlenky domácího komunitního vzdělávání.
3.1.3. Podpora fungování komunitního života.
3.1.4. Harmonizace rodinného a profesního života.
3.1.5. Podpora a rozvoj asistenčních služeb pro rodiny dětí s postižením.
3.1.6. Poradenská, konzultační a lektorská činnost v oblasti předškolního vzdělávání.
3.1.7. Podpora alternativně smýšlejících rodin v přirozeném rodičovství a přirozeném životě.
3.1.8. Spolupráce s neziskovými organizacemi i jednotlivci s podobným zaměřením.

4. Předměty činnosti spolku

4.1 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím těchto hlavních činností:
4.1.1. Poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti.
4.1.2. Podpora dobrovolnictví a dobrovolnické služby.
4.1.3. Podpora vzdělávání rodičů dětí s postižením.
4.1.4. Provozování Dětského klubu a programů pro děti předškolního věku.
4.1.5. Vzdělávací činnost pro děti školního věku (komunitní škola).
4.1.6. Praktická podpora a harmonizace rodinného a pracovního života všech rodin. 
4.1.7. Pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro celou rodinu. 

5. Členství ve spolku

5.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.

5.2. Členství ve spolku je dvojího druhu: aktivní a pasivní.

5.3. Aktivními členy se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

5.4. Pasivní členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu (pokud jí žadatel má), čestné prohlášení, že žadatel je osobou bezúhonnou, datum podaní přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

5.5. Aktivní členství vzniká dnem, kdy předseda spolku vlastním uvážením rozhodne o změně druhu členství vybraného člena z pasivního na aktivního, po jeho předchozí žádosti a s jeho souhlasem.

5.6. Člen spolku s aktivním členstvím má právo:
5.6.1. účastnit se zasedání členské schůze, požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku.
5.6.2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
5.6.3. Podílet se na praktické činnosti spolku.
5.6.4. Podílet se na rozhodování o činnosti spolku hlasováním.

5.7. Člen spolku s pasivním členstvím má stejná práva jako člen spolku s aktivním členstvím s výjimkou hlasovacího práva (5.6.4.)

5.8. Členové spolku mají zejména tyto povinnosti:
5.8.1. Dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy spolku a plnit usnesení orgánů spolku.
5.8.2. Aktivně přispívat k rozvoji spolku a činnosti spolku.
5.8.3. Aktivně hájit zájmy spolku, jednat v souladu s účelem spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku či zájmy členů spolku.
5.8.4. Platit řádně a včas členské příspěvky.
5.8.5. Výše členských příspěvků je každoročně upravována na základě výsledku hospodaření a členové jsou obeznámeni s jejich výší měsíc před jejich vstupem v platnost. 

5.9. Členství ve spolku zaniká:
5.9.1. Vystoupením člena spolku doručením písemného oznámení člena spolku o jeho vystoupení ze spolku, adresovaného výboru spolku, do sídla spolku.
5.9.2. Úmrtím člena spolku.
5.9.3 Zánikem spolku.
5.9.4. Vyloučením člena spolku ze spolku rozhodnutím předsedou; předseda je oprávněn přijmout rozhodnutí o vyloučení člena spolku ze spolku v případě, že člen spolku poruší kteroukoli ze svých povinností dle čl. 5.8. těchto stanov nebo ztratí bezúhonnosti nebo spáchá správní delikt, jehož objektem je ochrana právního zájmu, který se shoduje s účelem spolku. 

6. Seznam členů

6.1. Předseda vede seznam členů spolku. Seznam členů spolku obsahuje identifikační a kontaktní údaje jednotlivých členů spolku včetně informace o druhu členství každého člena.

6.2. Seznam členů spolku je uložen v sídle spolku.

6.3. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí předseda spolku v souvislosti se vznikem a zánikem členství ve spolku a dále jakoukoli změnou údajů zapisovaných do seznamu členů spolku, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková rozhodná skutečnost nastane, nebo poté, co se o ní dozví.

6.4. Všichni členové spolku souhlasí s tím, aby předseda informoval veřejnost o aktivitách spolku. 

7. Orgány spolku

7.1. Orgány spolku jsou:
7.1.1. Předseda,
7.1.2. Výbor,
7.1.3. Členská schůze.

8. Předseda

8.1. Statutární orgán spolku je individuální a je jím předseda spolku. Předsedou se může stát jen svéprávná a bezúhonná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen kontrolní komise. Bezúhonnou se rozumí osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní hledí v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Volbu či odvolání předsedy provádí členové s aktivním členstvím svým hlasováním na členské schůzi spolku.

8.2. Délka funkčního období předsedy spolku je pět (5) let. 

8.3. Předseda je nejvyšším orgánem spolku, do jehož působnosti náleží zejména následující:
8.3.1. Spolurozhodování o změně obsahu stanov. Předseda je člen spolku s aktivním členstvím. V případě, kdy při hlasování aktivních členů na členské schůzi dojde k patové situaci, je rozhodující hlas předsedy.
8.3.2. Schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období.
8.3.3. Určování koncepce činnosti spolku na další období.
8.3.4. Rozhodování o přijetí člena spolku, vyloučení člena spolku a o změně druhu členství člena spolku z pasivního na aktivní.
8.3.5. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků.
8.3.6. Schvalování rozpočtu spolku na příští období.
8.3.7. Rozhodování o založení pobočného spolku.
8.3.8. Hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.
8.3.9. Rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

8.4. Předseda spolku může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno členské schůzi, učiněno písemně a doručeno na adresu všech členů spolku. Výkon funkce skončí uplynutím dvou (2) měsíců od doručení nebo předání odstoupení, pokud členská schůze na žádost odstupujícího člena nerozhodne o bližším datu ukončení. Předseda může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a předseda na zasedání členské schůze oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na členské schůzi, pokud členská schůze na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8.5. Předsedu spolku lze odvolat jen v případě spáchání jakéhokoli trestného činu, spáchání správního deliktu, jehož objektem je ochrana právního zájmu, který se shoduje s účelem spolku nebo závažného porušení zájmů spolku.

8.6. Za spolek jedná vždy statutární orgán a tím je předseda spolku a to písemnou právní formou.

9. Výbor

9.1. Výbor spolku je výkonný orgán spolku, je ze své činnosti odpovědný členské schůzi.

9.2. Členy výboru volí členská schůze.

9.3. Funkční období člena výboru je 5 let, opětovná volba je možná.

9.4. Členy výboru může členská schůze odvolat a nové zvolit též v průběhu roku.

9.5. Počet členů výboru musí být minimálně tři.

9.6. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny členů výboru.

9.7. Výbor přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů výboru.

9.8. Povinnosti výboru:
a) výbor spolku zodpovídá za celkové hospodaření spolku a předkládá zprávu o hospodaření každoročně členské schůzi,
b) výbor spolku koncipuje a koordinuje činnost spolku,
c) výbor řídí spolek, rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci
členské schůze,
d) výbor plní usnesení členské schůze, schvaluje vnitřní řády spolku,
e) výbor hospodaří s majetkem a spravuje majetek spolku,
f) výbor projednávání stížností členů sdružení,
g) výbor připravuje podklady pro jednání členské schůze,
h) výbor rozhoduje o přijetí či vyloučení člena sdružení,
i) výbor kontroluje plnění plánu činnosti,
j) výbor kontroluje činnost předsedy.

10. Členská schůze

10.1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda alespoň jedenkrát do roka. Předseda dále svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Členové výboru jsou vždy oprávněni uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad členské schůze. 

10.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s aktivním členstvím. Usnesení přijímá většinou hlasů členů s aktivním členstvím přítomných v době usnášení; každý člen s aktivním členstvím má jeden hlas a k poradním hlasům členů s pasivním členstvím se pro tyto účely nepřihlíží. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, náhradní členskou schůzi do jednoho (1) měsíce ode dne původního konání, přičemž náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných aktivních členů.


10.3. Zasedání členské schůze svolává předseda pozvánkou publikovanou na internetových stránkách spolku nebo zaslanou poštou či e-mailem všem členům spolku ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

10.4. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

10.5. Do působnosti členské schůze náleží zejména následující:
10.5.1. volba předsedy;
10.5.2. rozhodování o předložených návrzích, podnětech a připomínkách jednotlivých členů spolku ve formě doporučení adresovaných výboru spolku.
10.6. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. 

11. Hospodaření spolku

11.1. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Pakliže platné právní předpisy stanoví povinnost vypracování kontrolní závěrky, je splnění této povinnosti v působnosti předsedy a schválení kontrolní závěrky je v působnosti kontrolní komise.

11.2. Spolek vynakládá své prostředky výhradně a prokazatelně na jednání spojená s předmětem činnosti spolku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

11.3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na členské schůzi, a to nejméně jednou za kalendářní rok.

11.4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

12.2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členské schůze.


V Seloutkách 29.06.2016

Mgr. Hana Zámečníková


Žádné komentáře:

Okomentovat